CÔNG TÁC ĐẢNG

  In bài    Gửi bài

Hướng dẫn nhận xét giới thiệu Quần chúng kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức

(14/07/2008 14:02:00)

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2010
 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH

-------------------

SỐ:  108 / TC-CĐ

V/v Hướng dẫn nhận xét giới thiệu

Quần chúng kết nạp Đảng và công

nhận đảng viên chính thức.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 19  tháng 11 năm 2002

 

 

Kính gửi:  Công đoàn Cơ sở, bộ phận

                          thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

 

            Căn cứ Công văn số 04-HD/TCTW ngày 5/2/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam  về "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành điều lệ Đảng"

            Sau khi xin ý kiến Đảng uỷ Bộ Tài chính, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục lấy ý kiến của quần chúng tại nơi làm việc để giới thiệu quần chúng tích cực kết nạp Đảng trong cơ quan Bộ Tài chính như sau:

            1/ Tổ chức lấy ý kiến quần chúng:

            - Hình thức: Lấy ý kiến quần chúng theo đơn vị Công đoàn Bộ phận hoặc công đoàn cơ sở nơi có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trực tiếp (Chi bộ Đảng)

            Trường hợp nếu do điều kiện đặc biệt vì lý do công tác, có thể bố trí lấy ý kiến quần chúng tại tổ công đoàn nơi người được giới thiệu vào Đảng, song số người tham dự phải đủ 100% số người (chưa phải là đảng viên) của đơn vị đó.

            Cuộc họp tiến hành biểu quyết giơ tay đối với những người được mời tham dự

            - Thủ tục: Phải có biên bản ghi đầy đủ các ý kiến tham dự của các cá nhân dự họp có ý kiến tham gia, chủ toạ cuộc họp phải có kết luận thông qua khi kết thúc cuộc họp. ( Mẫu số 1- kèm)

            2/ Xác nhận của Công đoàn trực tiếp:

            Ban chấp hành Công đoàn cơ sở  hoặc bộ phận thuộc Công đoàn Bộ Tài chính có trách nhiệm:

            Tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành để xem xét ý kiến của quần chúng tại cuộc họp và có ý kiến nhận xét đối với quần chúng tích cực đề nghị xét kết nạp Đảng ( hoặc Đảng viên dự bị được xét công nhận chính thức) theo các nội dung: về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng ( mẫu số 2 đính kèm)

            - Kết thúc cuộc họp Ban Chấp hành Công đoàn, các thành viên tham gia dự họp phải tiến hành biểu quyết và ghi rõ kết quả trong bản tổng hợp số người đồng ý, số người không đồng ý.

            Để thuận cho việc tiến hành thống nhất các thủ tục hành chính đối với việc xem xét kết nạp Đảng và Công nhận Đảng viên chính thức trong Bộ Tài chính; đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng quy định trên, trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Chấp Công đoàn Bộ Tài chính ( Qua Văn phòng Công đoàn Bộ- số 8 Phan Huy Chú- Hà Nội)

                                                           

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH  

Phó Chủ tịch

 

 

(đã ký)

 

 

 

Dương Đức Minh

 

           

 

 

 

    CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH                                                             (Mẫu số 1)

CÔNG ĐOÀN (CƠ SỞ, BỘ PHẬN)........................... ..                                                   

Tổ Công đoàn:...................................................

        Hà nội, ngày......tháng......năm 200..

 

 

Biên bản

Họp quần chúng nhận xét quần chúng tích cực

-----------

 

 

Công đoàn ( cơ sở, bộ phận), hoặc tổ công đoàn.................................

Tổ chức lấy ý kiến nhận xét về quần chúng tích cực.......................... để giới thiệu xem xét kết nạp Đảng.

Tổng số người tham dự:               người/.........người(*)

(*) Là số người trên biên chế hiện có của đơn vị chưa phải là đảng viên.

Chủ trì cuộc họp: ...............................................................................

Chức vụ (Chính quyền, đoàn thể):......................................................

Thư ký cuộc họp:.................................................................................

Sau khi người chủ trì cuộc họp giới thiệu về mục đích cuộc họp, các cá nhân tham dự cuộc họp có ý kiến tham gia như sau:

1/ Ý kiến 1:..........................................................................................

 

 

2/ Ý kiến 2:..........................................................................................

 

Kết luận của cuộc họp:

- Các nội dung liên quan đến phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng

- Số người tán thành: .................. người, bằng % so số người tham dự

 Số người không tán thành:          người, bằng % so số người tham dự

 

 

Thư ký cuộc họp                                                    Chủ trì cuộc họp

 

CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH                                                      (Mẫusố2)

Công đoàn (cơ sở, bộ phận)........................... ..                                                

Tổ Công đoàn:...................................................

 

   Hà nội, ngày......tháng......năm 200..

 

        Kính gửi: Chi bộ Đảng ......................................................................

       Ý kiến tham gia nhận xét quần chúng tích cực giớí thiệu kết nạp đảng

-----------

 

Công đoàn ( cơ sở, bộ phận), hoặc tổ công đoàn.................................

Tổ chức lấy ý kiến nhận xét về quần chúng tích cực.......................... để giới thiệu xem xét kết nạp Đảng.

Tổng số người tham dự:               người/.........người(*)

(*) Là số người trên biên chế hiện có của đơn vị chưa phải là đảng viên.

Chủ trì cuộc họp: ...............................................................................

Chức vụ (Chính quyền, đoàn thể):......................................................

Thư ký cuộc họp:.................................................................................

Các ý kiến tại cuộc họp đã thống nhất với nhận xét:

1/ Về phẩm chất chính trị:

2/ Về đạo đức, lối sống:

3/ Về năng lực công tác

4/ Về quan hệ quần chúng- Các ý kiến khác:

- Số người tán thành:                   người, bằng % so số người tham dự

 Số người không tán thành:          người, bằng % so số người tham dự

 

     TM.BCH Công đoàn (Cơ sở, bộ phận)                           Hoặc tổ công đoàn

Ý kiến của BCH (Cơ sở, bộ phận) nếu lấy ý kiến tổ công đoàn

 

">
 

[Trở về]

 
Số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội; Tel: (84-4) 2220 4028, Fax: (84-4)2220 8091, Email: support@mof.gov.vn