Hướng dẫn văn bản mới

  In bài    Gửi bài

Hướng dẫn việc kết nạp Đoàn viên mới vào Công Đoàn Việt Nam

(08/08/2012 16:10:00)

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC  VIỆT NAM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

 

_________________________

Số: 88/HD-CĐ

 

 Hà Nội, ngày 09  tháng 6  năm 2009

 

 

 

                          

 

HƯỚNG DẪN

 

VIỆC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI VÀO CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

 

 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X đã được Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ tình hình phát triển đoàn viên ở các Công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ Tài chính;

Để đảm bảo việc kết nạp đoàn viên công đoàn đúng quy định, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

 

1. Tổ chức học tập, nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn:

 Trước khi xem xét kết nạp Đoàn viên Công đoàn mới, các Công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ Tài chính cần bố trí cho những cán bộ mới được tuyển dụng vào cơ quan, đơn vị học tập, tìm hiểu kỹ về nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn viên Công đoàn; những vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức Công đoàn ... để họ tự nguyện viết đơn tự nguyện xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

(Phụ lục kèm theo).

 

 2. Đối tượng được kết nạp vào Công đoàn Việt Nam tại các Công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ Tài chính bao gồm:

            2.1. Công nhân và lao động làm công hưởng lương theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng trở lên, hoặc hợp đồng làm việc ổn định thường xuyên ở các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

2.2. Cán bộ, công chức bao gồm những cán bộ, công chức được quy định theo Pháp luật về cán bộ, công chức; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hiện đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Những cán bộ, công nhân viên lao động đã có quyết định tuyển dụng chính thức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính.

2.3. Người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp khu vực ngoài quốc doanh.

2.4. Những người được cơ quan có thẩm quyền cử đại diện cho quyền lợi và sở hữu nhà nước (đang giữ các chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, hiệu trưởng, viện trưởng) trong các doanh nghiệp thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính.

            2.5. Những người lao động khác được các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính tuyển dụng vào làm việc và được trả lương từ ngân sách nhà nước.

             

3. Điều kiện, tổ chức kết nạp đoàn viên vào Công đoàn Việt Nam:

3.1. Người xin vào Công đoàn phải tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và có đơn tự nguyện xin gia nhập Công đoàn.

3.2. Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính giao quyền cho Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Bộ xem xét đơn từng người một và có quyết định kết nạp đoàn viên Công đoàn bằng văn bản (mẫu kèm theo).

3.3. Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị phải tổ chức lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn theo nghi thức trang trọng và công bố quyết định kết nạp, tạo được ấn tượng tốt đối với đoàn viên. Trong buổi lễ kết nạp có thể tiến hành kết nạp nhiều người, những người được kết nạp phải có mặt tại buổi lễ kết nạp (trừ trường hợp có lý do đặc biệt), có thể kết hợp với hội họp, sơ kết, tổng kết.

- Trường hợp đã có quyết định kết nạp, song chờ thời điểm thích hợp để tổ chức lễ kết nạp: thì Ban Chấp hành Công đoàn các cơ quan, đơn vị cũng phải có báo cáo và gửi quyết định kết nạp đoàn viên về Công đoàn Bộ Tài chính.

 

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định kết nạp, Ban Chấp hành Công đoàn phải gửi báo cáo kèm theo quyết định kết nạp về Công đoàn Bộ (qua Văn phòng Công đoàn Bộ).

 

4. Hồ sơ quản lý đoàn viên Công đoàn:

4.1. Các Công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ phải có sổ theo dõi đoàn viên công đoàn của đơn vị mình.

4.2. Mọi việc đi và đến của đoàn viên công đoàn trực thuộc đơn vị phải được cập nhật thường xuyên và báo cáo định kỳ về Công đoàn Bộ Tài chính vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12 hàng năm.

4.3.Công đoàn các đơn vị giao cho một cán bộ công đoàn có trách nhiệm lưu giữ và bảo quản các hồ sơ, tài liệu liên quan đến đoàn viên Công đoàn của đơn vị.

 

5. Các nghĩa vụ, quyền lợi của Đoàn viên Công đoàn được kết nạp:

5.1. Sau khi có Quyết định kết nạp đoàn viên của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị thì người được kết nạp chính thức là Đoàn viên Công đoàn Việt Nam và sinh hoạt công đoàn tại cơ quan, đơn vị đã kết nạp.

5.2. Đoàn viên Công đoàn có nghĩa vụ, quyền hạn đầy đủ của người đoàn viên Công đoàn theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X.

- Ngoài ra, những người được kết nạp vào Công đoàn Việt Nam ở các Công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ Tài chính còn có nghĩa vụ thực hiện các quy định có liên quan của Công đoàn Bộ Tài chính và Công đoàn nơi đoàn viên đó sinh hoạt.

- Đối với đoàn viên Công đoàn mới được kết nạp chỉ được hưởng các quyền lợi theo quy định của Bộ Tài chính là phải có thời gian công tác liên tục từ đủ 3 tháng trở lên, làm việc tại cơ quan Bộ (kể cả lao động hợp đồng), hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

6. Kết nạp lại đoàn viên Công đoàn:

 Đoàn viên xin ra khỏi tổ chức công đoàn, hoặc tự ra khỏi tổ chức công đoàn, sau đó có nhu cầu gia nhập lại tổ chức công đoàn thì làm đơn và Ban chấp hành công đoàn cơ sở xem xét kết nạp lại.

 

Trên đây là Hướng dẫn việc kết nạp Đoàn viên Công đoàn mới ở các Công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ Tài chính, đề nghị đồng chí Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ báo cáo cấp uỷ và Thủ trưởng đơn vị, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

 

Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn số 197/HD-CĐ ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Công đoàn Bộ Tài chính.

 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề khó khăn, vướng mắc đề nghị Công đoàn các đơn vị phản ánh về Công đoàn Bộ (qua Văn phòng Công đoàn Bộ bằng văn bản hoặc qua số máy 04.22202828 xin 8020) để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Các Công đoàn CS, BP thuộc CĐ Bộ TC

 

CHỦ TỊCH

- Đảng uỷ Bộ                ) để B/C

 

 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ TC

 

 

- Ban Thường vụ CĐ Bộ TC

 

 

- Lưu VT, Ban TC-KT-CS-XH CĐ Bộ TC

 

 

 

 

 

Dương Đức Minh đã ký

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH

 

PHỤ LỤC

( Kèm theo Hướng dẫn số 88 /HD-CĐ  ngày 09 tháng 6 năm 2009)

 

 

I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN:

           

1. Đoàn viên Công đoàn là: Công nhân, viên chức, lao động Việt Nam làm công hưởng lương; người lao động tự do hợp pháp, không phân biệt nghề nghiệp, nam nữ, tín ngưỡng, nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của Công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định thì được gia nhập Công đoàn.

            2. Đoàn viên có quyền:

2.1. Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của công đoàn; ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn; những đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu để đảng xem xét kết nạp, giới thiệu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của đảng ( nếu là đảng viên), của nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; được phê bình; chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn, kiến nghị bãi miễn cán bộ Công đoàn có sai phạm.

            2.2. Được yêu cầu Công đoàn bảo vệ nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm; đại diện tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 

            2.3. Được Công đoàn tư vấn miễn phí về pháp luật lao động và công đoàn; hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; ưu tiên xét vào học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn; được tham gia các sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, nghỉ ngơi do Công đoàn tổ chức.

            2.4. Khi nghỉ hưu, đoàn viên được nghỉ sinh hoạt công đoàn, được Công đoàn cơ sở nơi làm thủ tục về nghỉ và Công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí, ban liên lạc hưu trí do công đoàn giúp đỡ.

            3. Đoàn viên có nghĩa vụ:

            3.1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3.2. Thực hiện các Nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí, tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn.

3.3. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, tay nghề; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

3.4. Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống; đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động và của tổ chức Công đoàn.

           

II. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT ĐOÀN VIÊN:

1.       Khen thưởng:

            1.1. Cán bộ, đoàn viên công đoàn, những người có công xây dựng tổ chức Công đoàn, các cấp công đoàn và nghiệp đoàn có thành tích hoạt động xuất sắc được đề nghị công đoàn xét khen thưởng.

1.2. Tổ chức, tập thể ban chấp hành, tập thể ban thường vụ công đoàn các cấp, cán bộ và đoàn viên Công đoàn Việt Nam nếu ci phạm Điều lệ, nghị quyết và các quy định của Công đoàn Việt Nam thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật công khai, chính xác, kịp thời.

2.       Hình thức kỷ luật:

a. Đối với tổ chức, tập thể ban chấp hành, tập thể ban thường vụ công đoàn các cấp: khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

b. Đối với cán bộ, đoàn viên: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

3. Thẩm quyền thi hành kỷ luật:

a. Việc thi hành kỷ luật tổ chức, tập thể ban chấp hành, tập thể ban thường vụ do ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp xét và quyết định.

b. Việc khai trừ đoàn viên do tổ công đoàn hoặc tổ nghiệp đoàn đề nghị ban chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn xem xét quyết định.

 

Trường hợp đặc biệt do Công đoàn cấp trên quyết định.  Đoàn viên bị kỷ luật khai trừ, sau khi đã sửa chữa khuyết điểm nếu có nguyện vọng thì được xéưt gia nhập lại công đoàn.

 

c. Việc thi hành kỷ luật một uỷ viên ban chấp hành công đoàn cấp nào do hội nghị ban chấp hành công đoàn cấp đó xét và đề nghị công đoàn cấp trên quyết định. Thi hành kỷ luật uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn  do ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định.

 

d. Việc thi hành kỷ luật uỷ ban kiểm tra hay các uỷ viên uỷ ban kiểm tra áp dụng hình thức như đối với tập thể ban chấp hành và uỷ viên ban chấp hành công đoàn cùng cấp.

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN

_______

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số:           /QĐ-CĐ

    Hà Nội, ngày     tháng    năm 200

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết nạp đoàn viên Công đoàn mới

________________

           

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ………………

           

            Căn cứ quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X;

            Căn cứ quy định tại điểm 1.1, Mục I, Chương I của Hướng dẫn số 703/HD-CĐ ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

            Căn cứ đơn tự nguyện xin gia nhập Công đoàn ngày …. tháng…. năm…. của đồng chí …….………………… là cán bộ hiện đang công tác tại …( Phòng, Ban) … thuộc Công đoàn …..(Vụ, Cục …);        

Được sự giao quyền của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính, sau khi xem xét đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của đồng chí ………….…..,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Kết nạp đồng chí ………………………….. là cán bộ (công chức dự bị) đang công tác tại ( Phòng, Ban …) vào Công đoàn Việt Nam và được sinh hoạt Công đoàn tại Công đoàn ……………….. .

            Điều 2. Đồng chí ………………… có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chấp hành đầy đủ các quy định của Công đoàn Bộ Tài chính và các quy định của Công đoàn cơ quan, đơn vị đã kết nạp. Được hưởng các quyền lợi của Công đoàn Bộ, Công đoàn cơ quan, đơn vị kết nạp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn …. ( Vụ, Cục, ….), các Tổ công đoàn …  và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

- Như Điều 3

 

CHỦ TỊCH

- Công đoàn Bộ ) để B/C

 

 

- Chi uỷ ….     )

 

 

- Lãnh đạo …. )

 

 

- Lưu: VT CĐ

[Trở về]

 
Số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội; Tel: (84-4) 2220 4028, Fax: (84-4)2220 8091, Email: support@mof.gov.vn